Esmaül Hüsna'nżn Geētiši Ayetler

Kur’anż Kerimin 33 suresinde geēmektedir.

Bazż surelerde tek isim Tevbe Kehf Meryem sureleri gibi, bazżlarżnda iki isim Enfāl Ra’d sureleri gibi, bazżlarżnda ise bir ēok isim olarak karžżmżza ēżkmaktadżr Bakara Āl-i Żmrān Nisā.Kur’an-ż Kerim’de, Allah’żn güzel isimlerinin geētiši yerler.

.

Fātiha Sūresi: Allah ismi (Fātiha: 1/1), er-Rab ismi Fātiha: 1/1), er-Rahmān ve er-Rahīm ismi Fātiha: 1/2), el-Mālik ismi Fātiha: 1/3).


Bakara Sūresi: el-Muhīt ismi (Bakara: 2/19), el-Kadīr ismi (Bakara: 2/20), el-Alīm ismi (Bakara: 2/32), el-Hākim ismi (Bakara: 2/33), et-Tevvāb ismi (Bakara: 2/37), el-Bāriu ismi (Bakara: 2/54), el-Basīr ismi (Bakara: 2/96), el-Vāsi’ ismi (Bakara: 2/115), es-Semī’ ismi (Bakara: 2/127), el-Azīz ismi (Bakara: 2/129), er-Raūf ismi (Bakara: 2/143), ež-Žākir ismi (Bakara: 2/158), Żlah ismi (Bakara: 2/163), el-Vāhid ismi (Bakara: 2/162), el-Gafūr ismi (Bakara: 2/173), el-Garīb ismi (Bakara: 2/186), el-Hākim ismi (Bakara: 2/225), el-Hayy ismi (Bakara: 2/255), el-Kayyūm ismi (Bakara: 2/255), el-Aliyy ismi (Bakara: 2/255), el-Azīm ismi (Bakara: 2/255), el-Ganiyy ismi (Bakara: 2/263), el-Veliyy ismi (Bakara: 2/257), el-Hamīd ismi (Bakara: 2/267), el-Habīr ismi (Bakara: 2/234), el-Bedīu (Bakara: 2/117)


Āl-i Żmrān Sūresi: el-Vehhāb ismi (Āl-i Żmrān: 3/8), en-Nāsżr ismi (Āl-i Żmrān: 3/150), el-Cāmi’ ismi (Āl-i Żmrān: 3/9).


Nisā Sūresi: er-Rakīb ismi (Nisā: 4/1), el-Hasīb ismi (Nisā: 4/6), ež-Žehīd ismi (Nisā: 4/33), el-Kebīr ismi (Nisā: 4/34), en-Nasīr ismi (Nisā: 4/45), el-Vekīl ismi (Nisā: 4/81), el-Mukīt ismi (Nisā: 4/85), el-Afuvv ismi (Nisā: 4/43).


En’ām Sūresi: el-Kāhir ismi (En’ām: 6/18), el-Latīf ismi (En’ām: 6/103), el-Hāsib ismi (En’ām: 6/62), el-Kādir ismi (En’ām: 6/65), el-Hākim ismi (En’ām: 6/73).


A’rāf Sūresi: el-Fātih ismi (A’rāf: 7/89).


EnfālSūresi: el-Kaviyy ismi (Enfāl: 8/52), el-Mevla ismi (Enfāl: 8/40).


TevbeSūresi: el-Ālim ismi (Tevbe: 9/9).


HūdSūresi: el-Hafīz ismi (Hūd: 11/57), el-Mucīb ismi (Hūd: 11/61), el-Mecīd ismi (Hūd: 11/73), el-Vedūd ismi (Hūd: 11/90).YūsufSūresi: el-Müsteān ismi (Yūsuf: 12/18), el-Kahhār ismi (Yūsuf: 12/39), el-Gālib ismi (Yūsuf: 12/21).


Ra’dSūresi: el-Müteālī ismi (Ra’d: 13/9), el-Vāli ismi (Ra’d: 13/11).


HicrSūresi: el-Hāfiz ismi (Hicr: 15/9), el-Vāris (Hicr: 15/23), el-Hallāk ismi (Hicr: 15/86).


KehfSūresi: el-Muktedir ismi (Kehf: 18/45).


Meryem Sūresi: el-Hafiyy ismi (Meryem: 19/47).


TāhāSūresi: el-Gaffār ismi (Tāhā: 20/82), el-Melik ismi (Tāhā: 20/114), el-Hakk (Tāhā: 20/114).


HacSūresi: el-Hādī ismi (Hac: 22/54).


NūrSūresi: el-Mubīn ismi (Nūr: 24/25), en-Nūr ismi (Nūr: 24/35).


NemlSūresi: el-Kerīm ismi (Neml: 27/40).


Rūm Sūresi: el-Muhyī ismi (Rūm: 30/50).


Sebe’ Sūresi: el-Fettāh ismi (Sebe’: 34/26).


Fātżr Sūresi: el-Fātżr ismi (Fātżr: 35/1), ež-Žukūr ismi (Fātżr: 35/30).


Zümer Sūresi: el-Kāfī ismi (Zümer: 39/36).


Mü’minSūresi: el-Hālżk ismi (Mü’min: 40/62).


DuhānSūresi: el-Muntekim ismi (Duhān: 44/16).


ZāriyātSūresi: er-Rezzāk ismi (Zāriyāt: 51/58), el-Metīn ismi (Zāriyāt: 51/58).


TūrSūresi: el-Berr ismi (Tūr: 52/28).


KamerSūresi: el-Melīk ismi (Kamer: 54/55).


RahmānSūresi: Zu’l-Celāli ve’l-Żkrām ismi (Rahmān: 55/27).


Hadīd Sūresi: el-Evvel, el-Āhir, ez-Zāhir, el-Bātżn isimleri (Hadīd: 57/3).


HažrSūresi: el-Kuddūs, es-Selām, el-Mü’min, el-Müheymin, el-Cebbār, el-Mütekebbir, el-Musavvir isimleri (Hažr: 59/23).


A’lāSūresi: el-A’lā ismi (A’lā: 87/1).


Alak Sūresi: el-Ekrem ismi (Alak: 96/3).

ŻhlāsSūresi: el-Ahad ismi (Żhlās: 112/1), es-Samed ismi (Żhlās: 112/1).

Yatmżž Köyü Ana Sayfa